Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Bel ons


Algemene voorwaarden

Ter bevordering van een optimale samenwerking maak ik u attent op de volgende informatie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Reinboud Schoemaker, advocaat (het kantoor) en een wederpartij, de cliënt.
Bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zal het kantoor zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
Het kantoor is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar van 08.30 -17.30 uur.
Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.
In de personenschadepraktijk worden de kosten van rechtsbijstand in beginsel vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Dat houdt dus in dat er in beginsel kosteloos voor slachtoffers gewerkt wordt. Dat geldt overigens alleen als de aansprakelijkheid wordt erkend en de zaak in der minne wordt geregeld.

Tarief
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte tijd vermenigvuldigd met de uurtarieven die jaarlijks worden vastgesteld. Het uurtarief wordt vastgesteld exclusief 21% BTW en 6% kantooropslag.
Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoonkosten en fax en kopieer kosten e.d. ) zal 6% van het honorarium ( uurtarief) aan kantoorkosten in rekening worden gebracht. Indien er specifieke kosten moeten worden gemaakt ten behoeve van een dossier die de algemene kosten te boven gaan zullen die kosten separaat in rekening gebracht worden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Het kantoor zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt doorbelasten aan de cliënt. Het betreft hier de algemene kosten, zoals hieronder (niet limitatief) nader beschreven
a. Kosten van uittreksel of afschriften van officiële stukken almede eventueel vertaalwerk;
b. Griffierechten;
c. Deurwaarderskosten\procedurekosten, zoals van getuigen, deskundigen, de honorering van een deurwaarder;
d. Bijzondere telecommunicatie kosten, verzending per koerier;
e. Reis en verblijfkosten. Reiskosten zullen per km worden gedeclareerd voor €0,30 waarbij
rekening wordt gehouden met de indexering van de ANWB. Voor de kosten van de
reistijd zal het honorarium tarief in rekening worden gebracht;
f. Kosten van ingeschakeld derden.
Door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.
Het kantoor is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal het kantoor met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.
In principe wordt op basis van de aldus geboekte werkzaamheden eens per maand een gespecificeerde declaratie verzonden.
Alle factuurbedragen zijn exclusief BTW.

Betalingen
De declaraties dienen door de cliënt binnen veertien dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Dat is ook de termijn waarbinnen u vragen en eventuele reclamaties schriftelijk kunt indienen. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is het kantoor gerechtigd ingaande op de 15e dag de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Alle in geval van niet tijdige betaling van een declaratie gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.
De van de opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
De opdrachtgever machtigt het kantoor en de stichting beheer Derdengelden hierbij onherroepelijk om tot verrekening van declaraties met betrekking tot enige zaak, die bij het kantoor in behandeling is van hem met de bij de Stichting beschikbare saldi over te gaan.

Inschakeling derden
Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is, zal hiertoe zoveel mogelijk tevoren overlegd worden met de cliënt. Bij de keuze van deze derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor fouten van deze derden of tekortkomingen in de nakoming van hun verbintenissen.

Vernietiging van oude dossiers
Gedurende een periode van 6 jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps -) aansprakelijkheid verzekeringen van het kantoor wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en exclusief omzetbelasting, tot een maximum van €50.000,--. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van mijn kant.
Het kantoor blijft enige en uitsluitend auteursgerechtigde betreffende alle door het kantoor opgestelde en /of aan de cliënt of derden verschafte stukken en dergelijke.
Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij het kantoor ingediende schriftelijk gemotiveerde klacht. Alle aanspraken van de cliënt vervallen door verloop van een jaar na de beëindiging van de werkzaamheden waarop de aanspraken betrekking hebben.

Klachten - en geschillenregeling advocatuur
Mijn kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Het kantoor hecht aan kwaliteit en doet er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u als cliënt niet tevreden bent over de dienstverlening. In dat geval wordt u vriendelijk verzocht om dit eerst met mij te bespreken. Mocht mijn kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u contact opnemen met mijn klachtenfunctionaris en daarna, indien noodzakelijk, uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

‘s- Gravenhage mei, 2015